Lietuvių   English

Skirkite 2 procentus

 
 
Ugdymo principai

M. Montessori sistema vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Valstybinės švietimo strategijos 2003 - 2012 metų nuostatose nurodytais bendraisiais švietimo ir šiais montesoriniais principais:
- laisvės drausmėje principas. Laisvė montesorinėje aplinkoje apibrėžiama kaip kontrolė, kurią vaikas įgyja apvaldydamas pats save ir aplinką. M.Montessori kalba apie laisvę paruoštoje aplinkoje, kuri ribojama tam tikromis normomis, taisyklėmis. Vaikų drausmingumas esti tuomet, kai jie įsigilina į įdomią jų prigimtį atitinkančią veiklą.
- prigimties poreikio patenkinimo principas.  Kiekvienas vaikas iš prigimties turi vidinę energiją, kurios dėka susiformuoja asmenybė. Ugdymo procese svarbu šias prigimtines galias puoselėti bei sudaryti sąlygas joms atsiskleisti. Vaikas neturi konkrečių ugdymo tikslų:  išmokti skaičiuoti, skaityti, rašyti ir t.t. jam svarbiausia sukoordinuoti judesį, vystyti psichinius procesus: mąstymą, dėmesį., atmintį, kalbą ir t.t. Todėl svarbu netrukdyti vaikui veikti paruoštoje aplinkoje, kad galėtų atsiskleisti jo asmenybė.
- vaiko veiklos nepertraukiamumo principas. Asmenybė vystosi sąlytyje su socialine, daiktine, erdvine aplinka. Pagrindinė ugdomojo proceso forma individualus darbas, kuris kaitaliojamas su grupine ar spontaniška vaiko veikla. Kiekvienas vaikas darbą pasirenka individualiai ir pats nustato darbo trukmę.

 
 
VŠĮ "Montessori metodo centras" Jovaro g. 6, Vilnius. Tel.:/faks.: 8 (5) 2332929 El. paštas: montessoricentras@gmail.com